Regulamin akcji promocyjnej ,,Rabat za opinię”

1. Niniejszy regulamin (dalej jako ,,Regulamin”) określa zasady prowadzenia akcji promocyjnej pod nazwą ,,Rabat za opinię” (dalej jako ,,Akcja”), w szczególności określa prawa i obowiązki osób biorących w niej udział oraz Organizatora Akcji.
2. Organizatorem Akcji jest Inkubator Urody Aneta Flis, ul. Hieronima Derdowskiego 4, 77-100 Bytów NIP 8421768062 (dalej jako ,,Organizator”)
3. Akcja odbywać się będzie zgodnie z Regulaminem oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego, w tym w szczególności przepisami Kodeksu cywilnego. Akcja nie jest grą losową w rozumieniu art.2 ust.1 Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r o grach hazardowych i nie podlega przepisom tej ustawy.
4. Udział w Akcji mogą wziąć osoby fizyczne, które korzystały z usług kosmetycznych oferowanych przez Organizatora i które spełniają poniższe warunki :

  1. usługa została wykonana i opłacona (nie dotyczy konsultacji, wpłaty zadatków na poczet przyszłej wizyty)
  2. w terminie do 30 dni od wykonania usługi zamieszczą na Facebooku w sekcji ,,recenzje” lub w Google w sekcji ,,opinie” recenzję wykonanej usługi.

5. Recenzję, o której mowa w punkcie 4 podpunkcie 2 Regulaminu należy przesłać do Organizatora, za pomocą zdjęcia/screenu/linku na adres email : ink.urody@gmail.com . Przesłanie wiadomości jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
6. Osoby, które spełnią warunki określone w punktach 4 i 5 Regulaminu zwane będą w jego dalszej części ,,Uczestnikami”.
7. W Akcji można brac udział wyłącznie osobiście. Niedozwolone jest zamieszczanie recenzji lub dokonywanie zgłoszeń w imieniu innych osób.
8. Recenzje są subiektywnymi opiniami Uczestników na temat produktów. Mogą być one sporządzone wyłącznie w języku polskim i liczyć powinny co najmniej 40 znaków.
9. Zamieszczając recenzję Uczestnik oświadcza, że recenzja nie narusza praw osób trzecich, ich dóbr osobistych lub zasad współżycia społecznego, jak również nie zawiera innych treści bezprawnych.
10. Organizator zgłosi i usunie recenzje, które :

  1. zawierają słowa powszechnie uważane za obraźliwe
  2. nie zawierają merytorycznej lub rzeczowej treści
  3. nie odnoszą się w całości lub w części do opiniowanej usługi

11. Recenzja, która zostanie zgłoszona / usunięta z przyczyn określonych w punkcie 10 Regulaminu, nie bierze udziału w Akcji.
12. W ramach Akcji Organizator przekaże każdemu Uczestnikowi, który spełnił wymogi określone w Regulaminie, rabat w wysokości 10% na kolejną usługę w gabinecie kosmetycznym. Rabat może być wykorzystany tylko jeden raz, w terminie 60 dni od otrzymania go. Rabat nie łączy się z innymi promocjami.
13. Uczestnik nie może wymienić rabatu na nagrodę pieniężną lub rzeczową.
14. Uczestnik nie może przekazać rabatu innej osobie.
15. Z ważnych przyczyn Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w okresie trwania Akcji o którym mowa w punkcie 16 Regulaminu. Zmieniony Regulamin udostępniony będzie na stronie Akcji.
16. Za ważne powody, uzasadniające zmianę Regulaminu, uważane będą w szczególności:

  1. zmiana przepisów prawa regulujących przeprowadzenie Akcji a wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników;
  2. zmiana sposobu prowadzenia Akcji spowodowana względami technicznymi;
  3. zmiana przepisów prawa regulujących świadczenie usług przez Organizatora, a wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w Umowie lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów administracji publicznej;
  4. zaistnienie siły wyższej rozumianej jako zdarzenie zewnętrzne, niezależne od woli Organizatora lub Uczestników, którego nie można było przewidzieć w dacie opublikowania Regulaminu ani mu zapobiec.

17. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art.919 Kodeksu cywilnego.
18. Uczestnictwo w Akcji jest dobrowolne.
19. Akcja trwa w okresie od : 02.01.2023 do : 31.03.2023
20. Każdy Uczestnik może składać Organizatorowi reklamacje w związku z Akcją.
21. Reklamację należy zgłosić Organizatorowi na adres e-mail ink.urody@gmail.com w terminie do 14 dni od zakończenia Akcji.
22. Złożenie reklamacji nie wyłącza ani nie ogranicza prawa Uczestnika do dochodzenia swoich praw przed sądami powszechnymi.
23. W przypadku uzasadnionego podejrzenia naruszenia przez Uczestnika Regulaminu lub postępowania niezgodnego z prawem powszechnie obowiązującym Organizator ma prawo prowadzić postępowanie wyjaśniające w tym zakresie.
24. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Akcji osób, co do których stwierdzono, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, o którym mowa w punkcie powyżej, że naruszyły postanowienia Regulaminu lub postępowały niezgodnie z prawem powszechnie obowiązującym.
25. Uczestnicy zobowiązani są przestrzegać Regulaminu.
26. Akcja ma na celu promocję usług oferowanych w gabinecie. W przypadku, gdy kupujący nie jest zadowolony z wykonanej usługi, Organizator prosi – przed zamieszczeniem recenzji negatywnej – o kontakt z nim w celu wyjaśnienia tej sytuacji i znalezienia rozwiązania zaistniałego problemu.
27. Administratorem danych osobowych Uczestników (dalej jako„Dane Osobowe”) jest Organizator (dalej także jako „Administrator”).
28. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako „RODO”).
29. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez Administratora danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych należy się kontaktować z Administratorem poprzez adres e-mail: ink.urody@gmail.com.
30. Dane Osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Akcji, w tym w celu ustalenia osób, spełniających warunki określone w punkcie 4 Regulaminu oraz przekazania Uczestnikowi spełniającemu warunki Akcji rabatu, a także w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.
31. Podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust 1 lit f) RODO: przetwarzanie jest elementem działalności służącej promowaniu usług Organizatora oraz jest niezbędne dla przeprowadzenia Akcji, jak również może być niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu pozasądowym).