Regulamin akcji promocyjnej ,,Rabat za polecenia”

1. Niniejszy regulamin (dalej jako ,,Regulamin”) określa zasady prowadzenia akcji promocyjnej pod nazwą ,,Rabat za polecenia” (dalej jako ,,Akcja”), w szczególności określa prawa i obowiązki osób biorących w niej udział oraz Organizatora Akcji.
2. Organizatorem Akcji jest Inkubator Urody Aneta Flis, ul. Hieronima Derdowskiego 4, 77-100 Bytów NIP 8421768062 (dalej jako ,,Organizator”)
3. Akcja odbywać się będzie zgodnie z Regulaminem oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego, w tym w szczególności przepisami Kodeksu cywilnego. Akcja nie jest grą losową w rozumieniu art.2 ust.1 Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r o grach hazardowych i nie podlega przepisom tej ustawy.
4. Udział w Akcji mogą wziąć osoby fizyczne, które korzystały z usług kosmetycznych lub zakupiły produkty kosmetyczne oferowane przez Organizatora oraz spełniają te warunki:

  1. Poleciły nasz gabinet nowemu Klientowi
  2. Nowy Klient skorzystał z naszych usług i powołał się na osobę polecającą
  3. (Nowy Klient to taki, który jeszcze nigdy nie korzystał z usług gabinetu).

Należy :

  • poinformować osobę której polecamy gabinet o naszej Akcji.
  • przesłać informację do Organizatora o tym, jaka osoba (imię i nazwisko) zamierza skorzystać z usług gabinetu.
  • nowy Klient przy umawianiu się na wizytę musi powołać się na osobę, z której polecenia przychodzi.

5. Osoby, które spełnią warunki określone w punktach 4 Regulaminu zwane będą w jego dalszej części ,,Uczestnikami”.
6. W Akcji można brać udział wyłącznie osobiście. Niedozwolone jest dokonywanie zgłoszeń w imieniu innych osób.
8. W ramach Akcji Organizator przekaże każdemu Uczestnikowi, który spełnił wymogi określone w Regulaminie, rabat w wysokości 10% na kolejną usługę w gabinecie kosmetycznym dla osoby polecającej i 5 % dla osoby polecanej.
9. Za jedno polecenie przysługuje jeden rabat.
10. Rabat może być wykorzystany tylko jeden raz, w terminie 60 dni od przekazania go. Rabat nie łączy się z innymi promocjami.
11. Uczestnik nie może wymienić rabatu na nagrodę pieniężną lub rzeczową.
12. Uczestnik nie może przekazać rabatu innej osobie.
13. Z ważnych przyczyn Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w okresie trwania Akcji o którym mowa w punkcie 14 Regulaminu. Zmieniony Regulamin udostępniony będzie na stronie Akcji.
14. Za ważne powody, uzasadniające zmianę Regulaminu, uważane będą w szczególności:

  1. zmiana przepisów prawa regulujących przeprowadzenie Akcji a wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników;
  2. zmiana sposobu prowadzenia Akcji spowodowana względami technicznymi;
  3. zmiana przepisów prawa regulujących świadczenie usług przez Organizatora, a wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w Umowie lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów administracji publicznej;
  4. zaistnienie siły wyższej rozumianej jako zdarzenie zewnętrzne, niezależne od woli Organizatora lub Uczestników, którego nie można było przewidzieć w dacie opublikowania Regulaminu ani mu zapobiec.

15. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art.919 Kodeksu cywilnego.
16. Uczestnictwo w Akcji jest dobrowolne.
17. Akcja trwa w okresie od : 02.01.2023 do : 31.03.2023
18. Każdy Uczestnik może składać Organizatorowi reklamacje w związku z Akcją.
19. Reklamację należy zgłosić Organizatorowi na adres e-mail ink.urody@gmail.com w terminie do 14 dni od zakończenia Akcji.
20. Złożenie reklamacji nie wyłącza ani nie ogranicza prawa Uczestnika do dochodzenia swoich praw przed sądami powszechnymi.
21. W przypadku uzasadnionego podejrzenia naruszenia przez Uczestnika Regulaminu lub postępowania niezgodnego z prawem powszechnie obowiązującym Organizator ma prawo prowadzić postępowanie wyjaśniające w tym zakresie.
22. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Akcji osób, co do których stwierdzono, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, o którym mowa w punkcie powyżej, że naruszyły postanowienia Regulaminu lub postępowały niezgodnie z prawem powszechnie obowiązującym.
22. Uczestnicy zobowiązani są przestrzegać Regulaminu.
24. Akcja ma na celu promocję usług oferowanych w gabinecie.
25. Administratorem danych osobowych Uczestników (dalej jako„Dane Osobowe”) jest Organizator (dalej także jako „Administrator”).
26. Dane Osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Akcji, w tym w celu ustalenia osób, spełniających warunki określone w punkcie 4 Regulaminu oraz przekazania Uczestnikowi spełniającemu warunki Akcji rabatu, a także w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.
27. Podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust 1 lit f) RODO: przetwarzanie jest elementem działalności służącej promowaniu usług Organizatora oraz jest niezbędne dla przeprowadzenia Akcji, jak również może być niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu pozasądowym).